ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Alphadeal54.com ของท่านและความสัมพันธ์ของท่านกับ Alphadeal54.com (Alphadeal หรือ ‘เรา’ ในที่นี้) โปรดอ่านอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลถึงสิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ โปรดอย่าลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ Alphadeal54.com โปรดทราบว่าการให้บริการใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ Alphadeal54.com นั้น ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจแล้วเท่านั้น

  • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Alphadeal54.com
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • ราคา
  • เว็บไซต์ภายนอก
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Alphadeal54.com

ท่านสามารถใช้บริการส่วนบุคคลในเว็บไซต์ Alphadeal54.com ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่กำหนดไว้ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ Alphadeal54.com ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้อย่างเคร่งครัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ Alphadeal54.com และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ Alphadeal54.com ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ฐานข้อมูล แลกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ทางปัญญาอื่นๆ ท่านสามารถอ่านและแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ Alphadeal54.com ได้ทางจอคอมพิวเตอร์ จัดเก็บเนื้อหาไว้ในรูปแบบอิเล็คโทรนิคบนแผ่นดิสก์ (แต่มิใช่บนเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย) หรือพิมพ์สำเนาเนื้อหาหนึ่งฉบับเพื่อนำไปใช้ส่วนบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่การค้า โดยห้ามมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ใดๆ ท่านไม่สามารถนำเนื้อหาหรือส่วนประกอบในเว็บไซต์ Alphadeal54.com ไปผลิตซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรือจำหน่าย หรือนำไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า โดยไม่มีการขออนุญาตจากเว็บไซต์ Alphadeal54.com เป็นลายลักษณ์อักษร

3. ราคา

ราคาสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วนเงินของประเทศไทย (บาท) ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนตามระบบของเว็บไซต์ opencart โดยจะยึดจากหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) เป็นหลัก และบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า

4. เว็บไซต์ภายนอก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเว็บไซต์ Alphadeal54.com เราจึงรวบรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เว็บไซต์ Alphadeal54.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตหรือหน้า World Wide Web ใดๆ ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ Alphadeal54.com

5. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการควบคุมและตีความตามกฏหมายของประเทศไทย และข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกตัดสินโดยศาลประเทศไทยเท่านั้น